موشن گرافیک /  تفاوت سرماخوردگی و آنفلوآنزا
موشن گرافیک /  تفاوت سرماخوردگی و آنفلوآنزا
از نگاه اغلب مردم سرماخوردگی و آنفلوانزا یک بیماری هستند و تقاوتی بینشان وجود ندارد . در این موشن گرافی تلاش داریم اطلاعات و دانسته علمی و پزشکی شما را در تشخیص بیماری آنفلوانزا و سرماخوردگی افزایش بدهیم .