موشن گرافی؛ چه میزان برای حریم خصوصی خود ارزش قائلید؟
موشن گرافی؛ چه میزان برای حریم خصوصی خود ارزش قائلید؟
حدود حریم خصوصی را عرف و فرهنگ هر جامعه مشخص می‌کند، این مرزهای حریم خصوصی هستند که مشخص می‌کنند دیگران مجاز به چه رفتاری با ما هستند. انتخاب لباس مناسب در موقعیت‌های متفاوت از جمله این حریم‌ها است.